Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením „Kontaktného formuláru“ (ďalej Aktivita) udeľujem prevádzkovateľovi Silwer, s. r. o. so sídlom Havlíčkova 6, 811 04 Bratislava, IČO: 36 042 927, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44374/B (ďalej len: „Prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel:

a) vedenie evidencie účastníkov Aktivity, prihlásenie na Aktivity, zúčastnenie sa verejného vyhodnotenia rôznorodých Aktivít, vzájomnej komunikácie s účastníkmi, zasielanie informácii týkajúcich sa Aktivity, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok Aktivity v rámci Aktivít organizovaných Prevádzkovateľom alebo iným subjektom,

b) poskytovania informácii súvisiacich s ponukou tovarov a služieb Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov – formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou, a to v rozsahu:

– meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 3 rokov od konca roka, v ktorom bola Aktivita organizovaná. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Spoločnosť Silwer, s.r.o. môže sprístupniť Vaše osobné údaje spolupracujúcim subjektom, tretím stranám a partnerom. Silwer, s.r.o. dbá na to, aby tieto subjekty poskytovali dostatočné záruky na to, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv. V prípadoch, v ktorých je sprístupnenie vašich osobných údajov tretím stranám založené na vašom súhlase alebo vašej žiadosti o sprístupnenie, ak je to relevantné, vám zrozumiteľne oznámime zdieľanie údajov a budete mať možnosť nezúčastniť sa alebo inak namietať voči takémuto zdieľaniu.

Spoločnosť Silwer, s.r.o. môže sprístupniť Vaše osobné údaje subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
– moje osobné údaje budú poskytované príjemcom – spolupracujúce subjekty, tretie strany a partneri
– moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
– ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
– v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
– beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
– beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@silwer.sk
b) telefonicky na telefónne číslo +421904707007
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu info@silwer.sk alebo na číslo +421904707007.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.silwer.sk

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu

Napíšte nám správu a my Vám obratom odpíšeme.